Visitors - current – University of Copenhagen

Home > Staff > Visitors - current

Current visitors at the center

List of visitors staying at the Center for more than two weeks.

Christopher Erhard, Ludwig-Maximilians-Universität, DE

(02.05.2017-31.08.2018)

 Hynek Janoušek, The Czech Academy of Sciences in Prague, CZ

(01.05.2018-31.10.2018)

 Yiwei Jin, Peking University, CN

(21.08.2017-31.08.2018)

 Xing Liu, Zhejiang University of Technology, CN

(04.09.2017-14.11.2018)

 Fulin YueNanjing University, CN 

(03.01.2018 - 30.12.2018)